ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
03 Δεκ 2020

Ζur Partizipation der Studierenden an seminarbegleitenden Weblogs. Eine an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki durchgeführte Fallstudie

Στη δημοσίευση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη στο Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας με 53 φοιτητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε δύο μαθήματα Α’ Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας-Διδακτικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών, δημιουργήθηκαν δύο blog με ένα ελεύθερο λογισμικό, τα οποία λειτουργούσαν ως πλατφόρμες μάθησης και επιπλέον ως εργαλεία  ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας με τους φοιτητές.  

Οι πλατφόρμες ήταν ενεργές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Στο τέλος του εξαμήνου διερευνήθηκε η παθητική και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό εργαλείο μάθησης, αλλά και οι απόψεις τους για την εμπειρία της μάθησης. Ως παθητική συμμετοχή ορίστηκε η χρήση του blog από τους φοιτητές για τη συλλογή πληροφοριών, ενώ ως ενεργή συμμετοχή ορίστηκε η χρήση του blog για τη διάδοση πληροφοριών στους άλλους χρήστες του. 

Ενδεικτικά αποτελέσματα της έρευνας που βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο (επεξεργασία δεδομένων ερωτηματολογίου με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS):

– Η μέση τιμή της παθητικής συμμετοχής στην πλατφόρμα (σε σκάλα Likert όπου 1 = πάντα ή πολύ συχνά, 2 = συχνά, 3= μερικές φορές και 4 = σπάνια ή ποτέ) είναι 2.1 και για τα δύο μαθήματα, πράγμα που σημαίνει πως οι φοιτητές επισκέπτονταν συχνά την πλατφόρμα. 

– Η μέση τιμή της ενεργής συμμετοχής στην πλατφόρμα  είναι 3.4 για το πρώτο μάθημα ενώ 3.5 για το δεύτερο. Οι φοιτητές δήλωσαν πως μόνο μερικές φορές συμμετείχαν ενεργά στην ανταλλαγή πληροφοριών και υλικού. 

– Διαπιστώθηκε πως η παθητική συμμετοχή των φοιτητών στα blog είναι μεγαλύτερη από την ενεργή. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η ενεργή συμμετοχή σε συνοδευτικές πλατφόρμες μάθησης δεν είναι αυτονόητη, αλλά πως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα  για ενεργή συμμετοχή μέσω της ανάθεσης συγκεκριμένων εργασιών και project (π.χ. χρήση webquests, δημιουργία wiki κ.α.).  

– Η πλειοψηφία των φοιτητών (79.3% και 96% αντίστοιχα για τα δύο μαθήματα) δήλωσαν πως θα χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό εργαλείο ως καθηγητές. 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ζur Partizipation der Studierenden an seminarbegleitenden Weblogs. Eine an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki durchgeführte Fallstudie